ജാമിഅ: മര്‍കസ് കുല്ലിയ്യകളിലെ പരീക്ഷ ഫലം അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Results
Markaz National Literary Gala “Avenox” at Kolkata

Markaz National Literary Gala “Avenox” at Kolkata

Kozhikode: After an excellent inaugural 2019, which was held in Bengaluru at Markhins College Ulsuru, Markaz National Literary Gala “Avenox” moves to Kolkata for the second edition with multiple programmes. The two day event is being organized on January 15 & 16 in connection with the 43rd annual conference of Markazu Saqafathi Sunniyya by PRISM Foundation, the alumni initiative of Madeenathunnoor College. The Avenox is aimed to promote and develop creativity and arts activities of its member colleges. Participation in the festival is intended to foster high standards and stimulate creativity in the performing and fine arts programs of the colleges and in the individual endeavors of students. From its inception, rather than a competition for prizes or rankings, the Avenox has been designed as a celebration of sharing and learning among the students. It provides exceptional opportunities for students to come together to understand and to appreciate qualities in one another’s programs, Dr. Muhammed Abdul Hakeem Azhari , the Chief Patron PRISM Foundation pointed in the press note. Around 2000 students from 14 colleges functioning under Markaz Garden including Alif Integrated Academy Gujarath, Thaiba Garden West Bengal, Al Noor Education Centre Mysore, Markazul Hidaya Coorg, Sayyid Hameeda College Keelakkara, Thaiba Garden Nuh Hariyana, Thaiba Garden Kolkata, Markhins Bengaluru, Darussalam Gundalpeta, Madeenathunnoor College Kerala, Thaiba Garden Delhi, Thaiba Garden Alwar Rajasthan, Thaiba Indore and Markhins Urdu Bengaluru will attend the event at Thaiba Garden West Bengal.

Share This :